سرمایه گذاری امن و بدون استرس

info @berelianpm.com

Search
Close this search box.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات ـ فصل بهار ۱۴۰۲

تورم سالانه بخش خدمات

فهرست

(بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵)

شاخص قیمت کل 

در فصل بهار ۱۴۰۲، شاخص قیمت تولیدکننده بخشهای خدمات ۷۸۰.۵ میباشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۵.۷ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه( ۶۱.۹ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۵۸.۸ درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه بخش خدمات

افزایش تورم فصلی

در فصل بهار ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۵.۷ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۸.۹ درصد)، ۶.۸ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار ۱۴۰۲ نسبت به فصل قبل، ۱۵.۷ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم فصلی با ۲۲.۹ درصد مربوط به گروه “فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا” و کمترین تورم فصلی با ۰.۱ درصد مربوط به گروه “آ برسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه” می‌باشد.

تورم فصلی بخش خدمات1402

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل بهار ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدما ت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶۱.۹ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۵۹.۳ درصد)، ۲.۶ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار ۱۴۰۲ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۶۱.۹ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۱۱۱.۸ درصد مربوط به گروه”فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا” و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۱۶.۰ درصد مربوط به گروه”اطلاعات و ارتباطا ت” می‌باشد.

تورم سالانه بخش خدمات

افزایش تورم سالانه

در فصل بهار ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۵۸.۸ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۵۵.۸ درصد)، ۳.۰ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵۸.۸ درصد افزایش دارد. در این فصل بیشترین تورم سالانه با ۱۱۱.۳ درصد مربوط به گروه”فعالیت‌های خدماتی  مربوط به تامین جا و غذا” و کمترین تورم سالانه با ۲۰.۰ درصد مربوط به گروه”اطلاعات و ارتباطات” می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *