سرمایه گذاری امن و بدون استرس

info @berelianpm.com

Search
Close this search box.

کارمزد راهکارهای برلیان

کارمزد راهکار های سبدگردانی اختصاصی برلیان براساس دستور العمل ابلاغی و مصوبات قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار شامل کارمزد ثابت و متغیر می باشد. مبنای محاسبه کارمزد متغیر بدین صورت  است که در شرایط سود آوری سبد مشتری،  تا حد نرخ سودآوری اوراق بهادار با بازده بدون ریسک ، هیچ کارمزدی از سرمایه گذار دریافت نمیشود. اما در ادامه با رشد سود آوری سبد به  بیش از نرخ مذکور ، مبنای محاسبه کارمزدها در جدول زیر قید گردیده است:
 
ردیفارزش سبد(ریال)کارمزد ثابتکارمزد متغیر
۱تا مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱ درصد۲۰ درصد
۲از مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱ تا مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰به تشخیص مدیرعامل۲۰ درصد
۳از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱ تا مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰به تشخیص مدیرعامل۱۵ تا ۲۰ درصد (به تشخیص مدیرعامل)
۴از مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱ به بالابراساس مصوبه هیات مدیره۱۵ تا ۲۰ درصد (براساس مصوبه هیات مدیره)