حمزه محمدی

نماینده مجوز _ بایگان
ایمیل : h.mohammadi@gmail.com

حمزه محمدی دارای پانزده سال سابقه فعالیت در زمینه کارپردازی و بایگانی در برخی از شرکت های زیرمجموعه خیریه همدانیان و شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا می باشد.