محمدجواد نصراصفهانی

مدیر اجرایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
ایمیل : lenditara@gmail.com

محمدجوادنصراصفهانی دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه اصفهان میباشند.از جمله سوابق ایشان مدیر تحلیل تیم تحلیلی سلام بورس و تحلیلگر شرکت بین المللی آلا تجارت آسیا  میباشد . هم چنین فعالیت های زیادی را در بستر نرم افزاری تحلیل بنیادی در قالب نرم افزار های تحلیل دیتا انجام داده اند.  ایشان  از مدرسان و تحلیلگران خوشنام، با سابقه بورس و اوراق بهادار میباشند.