نگار شاهزیدی

کارشناس پذیرش و مسئول دفتر
ایمیل : nagar@berelianpm.com

نگار شاهزیدی بایگان و کارشناس امور اداری، ایشان دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته معماری است و مشاور امور سهام در شرکت راهبران سرمایه کویر از سوابق اجرایی ایشان است