سید مهدی سامع

نماینده مجوز _ مدیر مالی
ایمیل : mahdi@berelianpm.com

سید مهدی سامع دانش آموخته کارشناسی حسابداری ، ارشد مهندسی مالی و دانشجوی دکتری مهندسی مالی بوده  و دارای سابقه فعالیت حرفه‌ای در شرکت کارگزاری آگاه اصفهان می‌باشد. علاوه بر این، گواهینامه‌های حرفه‌ای تحلیل گری بازار سرمایه، اصول بازار سرمایه، معامله گری برخط گروهی  و کنترل و نظارت داخلی نهادهای مالی را اخذ نموده است. همچنین ایشان بعنوان مسئول مبارزه با پولشویی نیز فعالیت دارد.