سبد آسوده

بسیار کم ریسک

بررسی اجمالی

این سبد متشکل از اوراق و ابزارهای مالی بدون ریسک با پرداخت سود نقدی ماهیانه  است.  برلیان تلاش میکند با بکارگیری مدلهای مناسب ارزیابی و رایزنی با ناشران اوراق (نهادهای دولتی، بانک ها، موسسات اعتباری و صندوق های سرمایه گذاری) بازده بیشتری از بازار پول و سپرده های بانکی برای سبد آسوده خلق نماید. علاوه براین، تخصیص بخش کوچکی از منابع سبد در زمان های خاص به خرید سهام  (شرکت هایی با نسبت پرداخت سود نقدی مناسب، سهام توام با اوراق تبعی و...) مزیت و بازده  این راهکار  سرمایه گذاری بدون ریسک را نسبت به سپرده های بانکی افزایش میدهد. 

مخاطبین: این سبد سرمایه گذاری مناسب افراد بشدت ریسک گریز و یا سرمایه گذارانی  است که تمایل دارند  بصورت ماهیانه سود نقدی دریافت نمایند.  همچنین در شرایط رکود اقتصادی یا کاهش انتظارات تورمی ، سرمایه گذاران میتوانند بخشی از منابع خود را به سبد آسوده اختصاص دهند. 

مدت سرمایه گذاری:  یکسال حداقل یک و حداکثر پنج سال میباشد. لازم به ذکر است براساس منحنی  نرخ بهره، افزایش مدت سرمایه گذاری منجر به بیشتر شدن بازده اوراق و ابزارهای مالی بدون ریسک خواهد شد. 

حداقل سرمایه گذاری:  ۵۰۰ میلیون تومان 

سایر ویژگی های با اهمیت: 

امکان بازخرید پیش از موعد: سرمایه گذار بدون پرداخت جریمه یا هزینه اضافی میتواند در هرزمان نسبت به بازخرید و اتمام عملیات سبدگردانی اقدام نماید. 

سبد آسوده به عنوان وثیقه بانکی:  درصورتی که سرمایه گذار حائز شرایط نظام بانکی و موسسات اعتباری طرف قرارداد سبدگردان برلیان باشد سبد آسوده با مدت بیشتر از دو سال به عنوان وثیقه به بانک های عامل معرفی میگردد. لازم به ذکر است بهرمندی از این ویژگی وقف مقررات و دستورالعمل های نظام بانکی بوده و شرکت سبدگردان تعهدی برای اجرای آن ندارد.این سبد متشکل از اوراق و ابزارهای مالی بدون ریسک با پرداخت سود نقدی ماهیانه  است.  برلیان تلاش میکند با بکارگیری مدلهای مناسب ارزیابی و رایزنی با ناشران اوراق (نهادهای دولتی، بانک ها، موسسات اعتباری و صندوق های سرمایه گذاری) بازده بیشتری از بازار پول و سپرده های بانکی برای سبد آسوده خلق نماید. علاوه براین، تخصیص بخش کوچکی از منابع سبد در زمان های خاص به خرید سهام  (شرکت هایی با نسبت پرداخت سود نقدی مناسب، سهام توام با اوراق تبعی و...) مزیت و بازده  این راهکار  سرمایه گذاری بدون ریسک را نسبت به سپرده های بانکی افزایش میدهد. 

حداقل سرمایه گذاری
حداقل سرمایه گذاری500 میلیون تومان